Teoria Habitatu: współczesny kontekst

Muzeum Architektury we Wrocławiu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji Habitaty. Zaproszenie jest skierowane do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktykujących architektów, działaczy społecznych i innych osób zainteresowanych podjętą problematyką.

„Teoria habitatu: współczesny kontekst”, Muzeum Architektury we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Teoria habitatu: współczesny kontekst”, Muzeum Architektury we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Temat badawczy jest kontynuacją badań prowadzonych w ramach Szkoły Naukowej Habitat. Problematyka kolejnej edycji Szkoły Naukowej pt. Teoria Habitatu – współczesny kontekst jest podsumowaniem jej 30-letniego dorobku teoretyczno-wydawniczego oraz poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak zmieniła się koncepcja habitatu w tym okresie, co do kształtowania środowiska naturalnego, kulturowego i społecznego. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych badań i studiów dotyczących teorii architektury mieszkaniowej oraz założeń ideowo-projektowych kształtowania środowiska życia człowieka.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dla prezentacji najnowszych badań z różnych dyscyplin – dotyczących kształtowania środowiska mieszkaniowego w aspekcie architektonicznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym etc. Planowane efekty konferencji cyklicznych Szkoły Naukowej Habitat to przede wszystkim budowanie teorii architektury mieszkaniowej i  jej zastosowań w praktyce.
Problematyka konferencji obejmuje trzy bloki tematyczne: teorię habitatu, praktykę architektoniczną oraz politykę mieszkaniową.

Teoria Habitatu

• Określenie założeń ideowych współczesnego habitatu
• Habitat w środowisku naturalnym i kulturowym
• Realizacja potrzeb współczesnego człowieka w środowisku mieszkaniowym
• Miejsce habitatu w przestrzeni zurbanizowanej
• Modele architektoniczno-przestrzenne habitatu
• Wpływ infrastruktury i technologii na przemiany środowiska mieszkaniowego

Praktyka architektoniczna

Habitat Now – przykłady współczesnych realizacji zespołów mieszkaniowych o wysokich walorach społeczno-przestrzennych
• Rola architekta, inwestora i mieszkańców w kształtowaniu habitatu
• Wpływ czynników prawno-ekonomicznych na jakość środowiska mieszkaniowego
• Wykorzystanie badań naukowych w praktyce projektowej

Polityka mieszkaniowa

• Wpływ polityki społeczno-ekonomicznej na kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
• Wpływ procesów planistycznych na tworzenie ładu przestrzennego w środowisku mieszkaniowym
• Założenia programowe współczesnej polityki mieszkaniowej
• Określenie standardów architektoniczno-urbanistycznych w nowo projektowanych zespołach mieszkaniowych
• Wpływ badań naukowych na politykę mieszkaniową

Szkoła Naukowa Habitat to przede wszystkim budowanie teorii architektury mieszkaniowej i analiza jej zastosowania w praktyce. To także prezentacja najnowszych badań i poszukiwań z różnych dyscyplin wiedzy, dotyczących kształtowania współczesnego środowiska mieszkaniowego w aspekcie architektonicznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia estetyczne.

Teoria Habitatu: współczesny kontekst
Od 25 do 27 października 2018 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz