SARP wybrał koncepcję na wrocławską przestrzeń

Ogłoszono wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego, studialnego SARP na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami: Legnicką, Szczepińską, Placem Św. Mikołaja, Zachodnią, Rybacką i Środkową we Wrocławiu.

I nagroda, proj. Piotr Woldan, Joanna Janikowska, Michał Romański (źródło: materiały prasowe organizatora)

I nagroda, proj. Piotr Woldan, Joanna Janikowska, Michał Romański (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na Konkurs wpłynęło 19 prac. Obrady Sądu Konkursowego odbywały się tajnie poprzez dyskusję oraz głosowanie. Rozpatrując kryteria łącznie i całościowo ustalono rezultaty Konkursu.

Nagrody przyznało jury w składzie:

 • Marek Orłowski – SARP o/Szczecin, Przewodniczący Sądu,
 • Maciej Hawrylak – SARP o/Wrocław, Sędzia referent,
 • Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia,
 • Daria Kieżun – SARP o/Wrocław,
 • Joanna Ways – Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu,
 • Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia,
 • Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego miasta Wrocławia,
 • Krzysztof Działa – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Równorzędne wyróżnienia w wysokości 1500 zł otrzymali:

 1. Marcin Klich, Małgorzata Biernacka z Wrocławia za bardzo czytelne zdefiniowanie pałacu św. Mikołaja jako eleganckiej utwardzonej przestrzeni wielkomiejskiej będącej w czytelnym i pożądanym kontraście z terenami zielonymi w przestrzeniach osiedlowych . Zagospodarowanie placu stanowi otwarte pole dla różnych aktywności miejskich . Powidok dawnego Kościoła zarysowany w posadzce placu jest właściwym wspomnieniem przeszłości tego miejsca. Na uwagę zasługuje przekształcenie fragmentu ulicy Rybackiej w opadający pasaż dochodzący do wody choć spowodowane tym przerwanie ciągłości Bulwaru uznano z minus tej pracy .
 2. Anna Grajper i Sebastian Dobiesz z Wrocławia i Łódzi za próbę scalenia terenów A,B i C w postaci liniowo poprowadzonej przestrzeni o różnym charakterze z uwzględnieniem zróźnicowanych aktywności. Wyraźnie zarysowane zostały krańcowe punkty obszaru od arterii ul. Legnickiej do bulwaru. Przyjęta koncepcja nie uwzględnia bardzo wyraźnych uwarunkowań komunikacyjnych

Trzecia nagroda w wysokości 5 000 zł powędrowała do zespołu w składzie: Marta Dąbrowska z Wrocławia, Aleksandra Herman z Koszalina, Marta Leśniowska z Wrocławia i Anna Okoń z Wrocławia.

Nagrodę przyznano za spójną, klarowną i odważną wizję akcentującą wielkomiejski charakter przestrzeni uwzględniającej jednocześnie potrzeby lokalnej społeczności. Wizyjne zagospodarowanie samego placu podkreśla wielowarstwowość tkanki miejskiej, tak w aspekcie historycznym, jak i kulturowym. Proponowane rozwiązania komunikacyjne pozwalają uzyskać atrakcyjną przestrzeń miejską, będącą kontynuacją bulwarów nadodrzańskich. Pracę doceniono za różnorodność rozwiązań kompozycyjnych i funkcjonalnych poszczególnych terenów zielonych oraz wyraźnie zdefiniowany układ komunikacyjny podkreślony przez uzupełnienie istniejącej zabudowy Szczepina uwypuklający wyrazistość modernistycznego założenia.

8 000 zł i II nagrodę otrzymali: Stanisław Bednarek z Warszawy, Natalia Raczkowska z Poznania, Katarzyna Dyktyńska z Poznania i Joanna Szyda z Gniezna.

Zespół bardzo dobrze przeanalizował teren, warunki krajobrazowe i funkcjonalno-użytkowe oraz zieleni. Dobrze został zaprojektowany plac miejski z kubaturą obsługującą miejsce aktywności społecznej. Wprowadzony element wodny skupiający ludzi, oczyszczający powietrze i zagłuszający hałas miasta jest godny pochwały. Większe skupiska zieleni okalające plac świadczą o profesjonalnym podejściu do potrzeb roślinności. Zaletą projektu jest układ komunikacyjny wraz z przejściem przez ul. Legnicką, dobrze rozmieszczonymi parkingami oraz ścieżkami rowerowymi. Zachowane ślady historycznego układu urbanistycznego w postaci ulic uznano za plus tej pracy. Projekt uwzględnia możliwości wykorzystania parterów budynku od ul. Środkowej na usługi. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie pagórków naziemnych porośniętych zielenią jako bariery akustycznej od ul. Leggnickiej.
Praca spełnia potrzeby mieszkańców wyrażone w wynikach konsultacji społecznych. Praca prezentuje zachowawcze podejście do projektowania przestrzeni umozliwiające jednak nowe pożądane wartości. Zabrakło uwzględnienia planowanej kładki pieszej przez rzekę. Szkoda, że zaktywizowanie promenady nad Odrą nie uwzględnia możliwości zejścia do poziomu wody.

Laureatami I nagrody oraz zdobywcami 14 000 zł jest zespół w składzie: Piotr Woldan z Wrocławia, Joanna Janikowska z Zielonej Góry oraz Michał Romański z Wrocławia.

Nagrodę przyznano za:

 • trafne określenie potencjału przestrzeni od Arterii do Promenady ze wskazaniem możliwości realizacji nowych obiektów definiujących na nowo ramy przestrzenne tego obszaru uwzględniające potrzeby miejsca
 • za wykreowanie obiektu użyteczności publicznej z elementami usługowymi adresowanymi do okolicznych mieszkańców, który może stać się Bramą do osiedla Szczepin a także miejscem identyfikacji lokalnej społeczności w powiązaniu z nowym placem o charakterze miejskim a także nadanie każdemu z projektowanych terenów nowego znaczenia przy jednoczesnym zachowaniu spójnego charakteru całości;
 • wykorzystanie i wzmocnienie walorów terenu B (górka saneczkowa) i terenu C (przestrzeń rekreacyjna) dla stworzenia przestrzeni przeznaczonej dla okolicznych mieszkańców i powiązanie ich z walorami Promenady w projektowanej przestrzeni publicznej a także wzbogacenie o nowe aktywności jak przystań i hangar wbudowany w nabrzeże Odry
 • wykreowanie przestrzeni prywatnej przez zabudowa mieszkaniową po stronie zachodniej terenów B i C stanowiących właściwy bufor przed aktywnościami przestrzeni pół publicznych dla okolicznych mieszkańców

Konkursu urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami: Legnicką, Szczepińską, Placem Św. Mikołaja, Zachodnią, Rybacką i Środkową we Wrocławiu
Wyniki: listopad 2017 roku
SARP Wrocław

Dodaj komentarz