Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki powołany!

Zarządzeniem z 21 listopada 2017 roku Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński powołał do życia Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie. Nominację na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Instytutu otrzymał dr hab. Bolesław Stelmach, ceniony polski architekt.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński i dr hab. Bolesław Stelmach, p.o. dyrektora Instytutu, fot. MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński i dr hab. Bolesław Stelmach, p.o. dyrektora Instytutu, fot. MKiDN

Przedmiotem działania Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest „prowadzenie badań nad historyczną i współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym, upowszechnianie wiedzy z zakresu tych dyscyplin i wiedzy o dobrach kultury z nimi związanych, w tym prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych”. Jego powstanie jest wyrazem zainteresowania państwa jakością przestrzeni i odpowiedzią na wyraźny brak działań systemowych w zakresie edukacji urbanistycznej i kształtowania kultury architektonicznej w Polsce.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ma upowszechniać wiedzę o znaczeniu architektury i przestrzeni oraz uświadamiać znaczenie tych obszarów kultury dla społeczeństwa. Zadaniem NIAiU jest podjęcie działań na rzecz poprawy jakości otaczającej Polaków przestrzeni oraz promowanie modelu partycypacji społecznej w jej planowaniu i zagospodarowywaniu. Instytut, mając misję edukowania społeczeństwa, podejmie się działalności wystawienniczej, popularyzatorskiej, promocyjnej oraz wydawniczej.

Ponadto ma przyczyniać się do kreowania krytyki architektonicznej oraz wypracowywania i promowania dobrych praktyk w zakresie przekształcania przestrzeni. Będzie zajmował się również dokumentowaniem i archiwizacją dorobku polskich architektów i urbanistów oraz jego udostępnianiem publiczności. Ważnym zadaniem stojącym przed Instytutem jest podejmowanie działań w kierunku profesjonalizacji oraz doskonalenia zawodowego architektów i planistów m.in. poprzez wzmacnianie współpracy z sektorem nauki, edukacji oraz studiami projektowymi.

Działalność Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki promocyjna na rzecz rozwoju architektury oraz urbanistyki Instytutu będzie się przejawiać również poprzez współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i będzie adresowana do wszystkich użytkowników przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalistów.

Powołanie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki
21 listopada 2017 roku
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dodaj komentarz