Warsaw by Art

Warsaw by Art to cykliczne wydarzenie kulturalne odbywające się w stolicy, którego pierwsza edycja będzie miała miejsce w dniach od 22 do 24 września.

Warsaw by Art (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsaw by Art (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pro­jekt Warsaw by Art po­wstał z ini­cja­ty­wy wła­ści­cie­li i ku­ra­to­rów war­szaw­skich ga­le­rii sztu­ki przy ak­tyw­nym wspó­łudzia­le osób za­an­ga­żo­wa­nych w kształ­to­wa­nie wi­ze­run­ku i tre­ści współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej. Bio­rą w nim udział za­rów­no ga­le­rie pry­wat­ne jak rów­nież ga­le­rie o cha­rak­te­rze społecz­nym a tak­że in­sty­tu­cje zwią­za­ne z ży­ciem kul­tu­ral­nym sto­li­cy.

Wspólnym celem galerii jest sze­ro­ko po­ję­ta pro­mo­cja sztu­ki współ­cze­snej oraz bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku sto­li­cy ja­ko me­tro­po­lii bo­ga­tej kul­tu­ro­wo i wzmac­nia­nie jej kon­ku­ren­cyj­no­ści w Eu­ro­pie. Uczestnicy wydarzenia wy­ka­zać, że ist­nie­je w mie­ście plat­for­ma dla pre­zen­ta­cji ogrom­nie róż­no­rod­nej ofer­ty ar­ty­stycz­nej oraz wy­pra­co­wać mo­del współ­pra­cy in­sty­tu­cji, któ­re z punk­tu wi­dze­nia ryn­ko­we­go są dla sie­bie kon­ku­ren­cyj­ne. Prze­de wszystkim jed­nak, pragną stwo­rzyć ro­dzaj po­trze­by i mo­dy na od­wie­dza­nie ga­le­rii i in­sty­tu­cji pre­zen­tu­ją­cych wy­sta­wy współ­cze­snych ar­ty­stów.

Pod­czas wrze­śnio­we­go week­en­du wszyst­kie ga­le­rie bio­rą­ce udział w pro­jek­cie otwar­te bę­dę w go­dzi­nach od 11.00 do 21.00, a każ­da z nich, oprócz wy­staw, za­ofe­ru­je go­ściom spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi, ku­ra­to­ra­mi i wła­ści­cie­la­mi a tak­że wy­da­rze­nia spe­cjal­ne, ta­kie jak: wer­ni­sa­że, hap­pe­nin­gi, po­ka­zy, pro­jek­cje fil­mów, dys­ku­sje pa­ne­lo­we.

Galerie biorące udział w Warsaw by Art: 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria 81 Stopni, Alfa Studio Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria Apteka Sztuki, Galeria aTAK, Bohema Nowa Sztuka Dom Aukcyjny i Galeria, Centrum Promocji Kultury, Galeria Delfiny, Galeria Ether, Galeria Kolekcji Fibak, Galeria Grafiki i Plakatu, Galeria Korekta, Galeria Milano, Piękna Gallery Auction House, Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisły, Pragaleria, PROM Kultury Saska Kępa, Galeria Stalowa, TFH Koncept, Wejście Przez Sklep z Platerami.

Warsaw by Art
Od 22 do 24 września 2017 roku
Warszawa

Dodaj komentarz

Konkursy

Cytaty


Magazyn

Sonda

Działalność której instytucji zajmującej się promowaniem designu cenisz najbardziej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zobacz archiwum

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR