Warsaw by Art

Warsaw by Art to cykliczne wydarzenie kulturalne odbywające się w stolicy, którego pierwsza edycja będzie miała miejsce w dniach od 22 do 24 września.

Warsaw by Art (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsaw by Art (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pro­jekt Warsaw by Art po­wstał z ini­cja­ty­wy wła­ści­cie­li i ku­ra­to­rów war­szaw­skich ga­le­rii sztu­ki przy ak­tyw­nym wspó­łudzia­le osób za­an­ga­żo­wa­nych w kształ­to­wa­nie wi­ze­run­ku i tre­ści współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej. Bio­rą w nim udział za­rów­no ga­le­rie pry­wat­ne jak rów­nież ga­le­rie o cha­rak­te­rze społecz­nym a tak­że in­sty­tu­cje zwią­za­ne z ży­ciem kul­tu­ral­nym sto­li­cy.

Wspólnym celem galerii jest sze­ro­ko po­ję­ta pro­mo­cja sztu­ki współ­cze­snej oraz bu­do­wa­nie wi­ze­run­ku sto­li­cy ja­ko me­tro­po­lii bo­ga­tej kul­tu­ro­wo i wzmac­nia­nie jej kon­ku­ren­cyj­no­ści w Eu­ro­pie. Uczestnicy wydarzenia wy­ka­zać, że ist­nie­je w mie­ście plat­for­ma dla pre­zen­ta­cji ogrom­nie róż­no­rod­nej ofer­ty ar­ty­stycz­nej oraz wy­pra­co­wać mo­del współ­pra­cy in­sty­tu­cji, któ­re z punk­tu wi­dze­nia ryn­ko­we­go są dla sie­bie kon­ku­ren­cyj­ne. Prze­de wszystkim jed­nak, pragną stwo­rzyć ro­dzaj po­trze­by i mo­dy na od­wie­dza­nie ga­le­rii i in­sty­tu­cji pre­zen­tu­ją­cych wy­sta­wy współ­cze­snych ar­ty­stów.

Pod­czas wrze­śnio­we­go week­en­du wszyst­kie ga­le­rie bio­rą­ce udział w pro­jek­cie otwar­te bę­dę w go­dzi­nach od 11.00 do 21.00, a każ­da z nich, oprócz wy­staw, za­ofe­ru­je go­ściom spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi, ku­ra­to­ra­mi i wła­ści­cie­la­mi a tak­że wy­da­rze­nia spe­cjal­ne, ta­kie jak: wer­ni­sa­że, hap­pe­nin­gi, po­ka­zy, pro­jek­cje fil­mów, dys­ku­sje pa­ne­lo­we.

Galerie biorące udział w Warsaw by Art: 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria 81 Stopni, Alfa Studio Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria Apteka Sztuki, Galeria aTAK, Bohema Nowa Sztuka Dom Aukcyjny i Galeria, Centrum Promocji Kultury, Galeria Delfiny, Galeria Ether, Galeria Kolekcji Fibak, Galeria Grafiki i Plakatu, Galeria Korekta, Galeria Milano, Piękna Gallery Auction House, Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisły, Pragaleria, PROM Kultury Saska Kępa, Galeria Stalowa, TFH Koncept, Wejście Przez Sklep z Platerami.

Warsaw by Art
Od 22 do 24 września 2017 roku
Warszawa

Dodaj komentarz