Dama z gronostajem sprzedana

29 grudnia Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego. Polskie zbiory narodowe zostały wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy, m.in. o Damę z gronostajem autorstwa Leonarda da Vinci i Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, Polonię – Rok 1863 Jana Matejki, rysunki i szkice Rembrandta oraz Renoir’a, ryciny Albrechta Dürera.

Leonardo da Vinci, „Dama z gronostajem”, ok. 1490 (źródło: materiały prasowe MNK)

Leonardo da Vinci, „Dama z gronostajem”, ok. 1490 (źródło: materiały prasowe MNK)

Kolekcja liczy łącznie 86 tys. obiektów muzealnych (poza ogólnie znanymi dziełami sztuki są to m.in. buławy hetmańskie, trofea wiedeńskie, pamiątki po Tadeuszu Kościuszce, generale Kniaziewiczu, maska pośmiertna Chopina) oraz 250 tys. obiektów bibliotecznych: książek, starodruków i rękopisów. Wśród nich bezcenne dla dziedzictwa kulturowego Polski i zbiorów muzealnych obiekty takie jak: akt unii polsko-litewskiej w Horodle (1413), akt hołdu pruskiego (1525) czy rękopisy Kronik Jana Długosza.

U progu jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, ziściła się idea przyświecająca Księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, która 215 lat temu stworzyła pierwsze polskie muzeum w Puławach, aby, jak sama pisała zbierać pamiątki polskie, by je potomności powierzyć.

29 grudnia, na Zamku Królewskim w Warszawie, Piotr Gliński, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał z ks. Adamem Karol Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich umowę zakupu zbiorów Książąt Czartoryskich i związanych z nimi nieruchomości, a także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury wchodzących w skład kolekcji, które zostały utracone podczas II wojny światowej. Negocjacje pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej a ks. Adamem Karolem Czartoryskim, założycielem Fundacji Książąt Czartoryskich i przewodniczącym jej Rady trwały kilka miesięcy.

Ze strony Rządu RP zapewnione zostały wszystkie warunki, by transakcja ta, jako dotycząca dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla Państwa i Narodu Polskiego, mogła być przeprowadzona zgodnie z prawem oraz z dotrzymaniem zasad efektywności i oszczędności w wydatkowaniu środków budżetu państwa. Zbiory, które niezwłocznie zostaną przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie, zyskają pełną ochronę prawną, której dotychczas, mając jedynie statut depozytu prywatnej fundacji, były pozbawione, stając się jednocześnie własnością całego polskiego społeczeństwa.

Starania Rządu RP zyskały powszechne poparcie, zarówno po stronie Parlamentu, który przyjął poprawkę do ustawy budżetowej na 2016 rok umożliwiającą utworzenie specjalnej rezerwy na zakup dóbr kultury o szczególnym znaczeniu, po środowiska muzealników i ekspertów w dziedzinie historii sztuki i dziedzictwa narodowego, czego wyrazem jest m.in. jednogłośna specjalna uchwała Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej z 19 grudnia br., uchwała Rady Muzeum Narodowego w Krakowie i list poparcia od Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.

Rembrandt, „Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem”, 1638 (źródło: materiały prasowe MNK)

Rembrandt, „Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem”, 1638 (źródło: materiały prasowe MNK)

Zakup kolekcji przez państwo polskie to znaczące wydarzenie dla kultury i dziedzictwa Polski, dla całego społeczeństwa, a także dla rodziny Czartoryskich. Kwota transakcji, opiewająca na równowartość stu milionów euro jest znacząco niższa od rynkowej ceny kolekcji, lecz Książę Adam Karol Czartoryski, wypełniając wolę Księżnej Izabeli i pamiętając o słowach zawartych w Testamencie Politycznym Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego: …aby każdy zachował się i ważył sumiennie, czy dla Ojczyzny robi wszystko, co robić może na swoim stanowisku, przyjmując ofertę rządu polskiego i regulując tym samym definitywnie status bezcennych dla Polaków zbiorów, wpisał się w długą i piękną tradycję zasług rodu Czartoryskich dla Rzeczypospolitej.

Kolekcja Czartoryskich sprzedana Państwu Polskiemu
29 grudnia 2016 roku

Dodaj komentarz