Rafał Bujnowski, Człowiek na drzewie

Galeria Raster w Warszawie w ramach Warsaw Gallery Weekend zaprasza na wystawę Rafała Bujnowskiego pt. Człowiek na drzewie.

Rafał Bujnowski, „Człowiek na drzewie”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rafał Bujnowski, „Człowiek na drzewie”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace Rafała Buj­now­skiego nieustannie podejmują dyskusję z podstawowymi właściwościami malarstwa. Artystę interesuje, do czego w istocie służą nam obrazy, jak funkcjonują w prze­strzeni architek­tonicz­nej i społecznej, ale również to, w jaki sposób powstają. Te rozważania doprowadziły malarza do radykal­nych rozstrzygnięć i daleko posuniętej powściągliwości formalnej. Fenomen jego obrazów polega na nie­ustan­nym balan­sowaniu pomiędzy reprezentacją a jej iluzją. Proces malar­ski, nie­rzadko czysto mechaniczny, prowadzi do zaskakujących rezul­tatów i uruchamia kolejny, niejako symetryczny proces lek­tury gotowego obrazu, który uzależniony jest od zmien­nego oświetlenia, dystansu i zaangażowania patrzącego.

W naj­now­szych pracach Buj­now­skiego powraca motyw syl­wetki ludz­kiej, a minimalizm środków malar­skich służy tym razem reflek­sji o egzysten­cjal­nym zabar­wieniu. Wykonane tuszem kom­pozycje z tytułowej serii Człowiek na drzewie to opisana naj­prost­szymi środkami plastycz­nymi metafora uwikłania, ale też swoistego azylu i ukrycia. Podob­nie dwuznaczny charak­ter mają Świece – błyskotliwe studia ulatującego nad zgaszonym knotem dymu, wykonane jednym pociągnięciem pędzla. W pracach tych ujaw­nia się kon­tem­placyjny potencjał i nie­znany wcześniej u Buj­now­skiego symbolizm.

Po wielu latach malarz podej­muje również próby z całkowicie odmienną gamą barwą. Malowany na ton­dach cykl Mlecze stanowi kolorystyczną i energetyczną przeciwwagę dla pozostałych prac. Jednocześnie, w charak­terystyczny dla Buj­now­skiego sposób obrazy te chwytają migotliwy stan chwilowego uniesienia, rozbłysku światła i emocji. Tak jak w zwiew­nej figurze ulatującego dymu czy znikającej wśród gałęzi postaci tak i tu lapidarny motyw niesie w sobie metamalarską treść. Czytelne ślady pędzla to nie tylko zapis procesu kon­struk­cji obrazu, ale też dokumen­tacja malarskiej medytacji w poszukiwaniu naj­bar­dziej traf­nego i wymow­nego gestu – pod­stawowego znaku komunikacji międzyludzkiej.

Rafał Bujnowski, Człowiek na drzewie
Od 23 września do 12 listopada 2016 roku
Wernisaż 23 września 2016 roku, 17.00
Galeria Raster w Warszawie

Dodaj komentarz