Sam na sam z Pawłem Kałużyńskim

Po obrazach w stylu pop-art, neo­ek­spre­sjo­ni­stycz­nych „gębach”, papugach i balan­su­ją­cych na gra­nicy abs­trak­cji falach, w warszawskim Rab­bi­thole ART ROOM zobaczymy zupełnie nowe oblicze twórczości Pawła Kałużyńskiego. Wystawa Sam na sam, która rozpocznie się 12 kwietnia, to połą­cze­nie eks­pre­syjno-abs­trak­cyj­nego malar­stwa z naj­now­szymi, reali­stycz­nymi obra­zami, zawie­rającymi w sobie kola­żową łami­główkę.

Paweł Kałużyński, „Olimp”, 2011, fot. Adam Gut (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paweł Kałużyński, „Olimp”, 2011, fot. Adam Gut (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obrazy Pawła Kałużyńskiego są konsekwencją codzien­nych zda­rzeń. Inspi­rują go spotkania z ludźmi, zasły­szane histo­rie, czy plot­ki, ale też to, o czym w danym momencie myśli. Celowo pozbawione kon­tek­stu historycznego, poli­tycz­nego czy spo­łecz­nego prace, służą przyjemności oglądania i zapraszają do wspólnej interpretacji (często z przymrużeniem oka!). Naj­waż­niej­sze jest tu i teraz. To wła­śnie napę­dza Kałużyńskiego do malowania.

Na pierwszy rzut oka wybrane prace w przestrzeni warszawskiej galerii wyda­wać się mogą upo­rząd­ko­wane. Jed­nak oglądając eks­po­zy­cję trudno zna­leźć w niej począ­tek i koniec. To przemyślany zabieg! Ekspre­syjne obrazy, powsta­jące poprzez zama­szy­ste pocią­gnię­cia pędz­lem, są zapi­sem chwili oraz towarzyszących jej emo­cji. Próba ich inter­pre­ta­cji jest zapro­sze­niem widza do odkry­cia tajem­nicy, będą­cej niczym zatarty ślad.

Połą­cze­nie ze sobą dwóch roż­nych zapi­sów malar­skich (abstrakcyjnego oraz realistycznego) ma na celu uła­twić­ widzowi zbu­do­wa­nie fabuły. Pozornie nie łączące się ze sobą obrazy, zestawione razem, nagle nabie­rają więk­szego sensu. Motywy reali­styczne, przy­po­mi­na­jące zro­bione ukradkiem zdję­cia wnętrz oraz sceny z życia to frag­menty ukła­danki. Są one jed­no­cze­śnie skład­ni­kiem i rezul­ta­tem abs­trak­cyj­nych kom­po­zy­cji. Jedno nie mogłoby ist­nieć bez dru­giego.

Paweł Kału­żyń­ski – uro­dził się w 1979 roku w War­sza­wie. Tutaj mieszka i pra­cuje. Ukoń­czył Wydział Malar­stwa na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie dyplo­mem w pra­cowni Mariana Cza­pli w 2005 roku. W latach 1999–2004 stu­diował histo­rię sztuki na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.

Paweł Kałużyński, Sam na sam 
Od 13 maja do 9 czerwca 2016 roku
Wernisaż: 12 maja 2016 roku, godzina 19.00
Rabbithole ART ROOM
Warszawa

Dodaj komentarz