Młodożeniec 30 lat później

6 kwietnia Galeria Promocyjna w Warszawie zaprasza na wernisaż wystawy prac Piotra Młodożeńca pt. Obrazy. 30 lat później. Tytuł wystawy nawiązuje do jednego z pierwszych pokazów prac artysty w tejże galerii, która odbyła się trzy dekady temu.

Piotr Młodożeniec, „Obrazy. 30 lat później” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Młodożeniec, „Obrazy. 30 lat później” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tak jak przed laty Piotr Młodożeniec pokaże swoje najnowsze obrazy nawiązując tym samym do swojej pierwszej wystawy w Galerii Promocyjnej. Choć arty­sta naj­bardziej znany jest ze swo­jej twór­czo­ści gra­ficz­nej, to wła­śnie malar­stwo sta­nowi dla niego naj­bar­dziej oso­bi­ste medium.

Piotr Mło­do­że­niec maluje od początku lat 80. Przez lata wytwo­rzył wła­sny, roz­po­zna­walny styl. W malar­stwie łączy dwa pozor­nie różne nurty – polskiej szkoły pla­katu oraz nowej eks­pre­sji. W jego obra­zach odnaleźć można także cechy wspólne z twór­czo­ścią gra­ficzną – este­tykę graf­fiti,  syntetycznie potraktowaną postać ludzką i motyw sito­druku.

Dominującym elementem, różniącym jego malarstwo od grafiki, jest wyrazista kolorystyka, która dodatkowo potęguje ekspresję. Środki wyrazu, które konsekwentnie stosuje artysta sprawiają, że dopiero po chwili na jego płótnach dostrzegamy postaci, znaki czy miejskie pejzaże.

Piotr Mło­do­że­niec – jest absol­wen­tem war­szaw­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięknych. Stu­dio­wał malar­stwo w pra­cowni Teresy Pągow­skiej, a następ­nie sztukę książki w pra­cowni prof Janu­sza Stan­nego. Dyplom obro­nił w pra­cowni pla­katu Hen­ryka Toma­szew­skiego. Two­rzy pla­katy, filmy ani­mo­wane, ilu­stra­cje oraz malar­stwo. Wraz z Mar­kiem Sob­czy­kiem stwo­rzył firmę Zafryki, która zaj­mo­wała się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym. Malarstwem zajmuje się od lat 80.

Piotr Młodożeniec, Obrazy. 30 lat później
Od 6 kwietnia do 8 maja 2016 roku
Wernisaż: 6 kwietnia 2016 roku, godzina 18.00
Galeria Promocyjna
Warszawa

Dodaj komentarz