Edycja krytyczna dzieł Bolesława Prusa

Wydawnictwo Episteme pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza realizuje projekt graficznego i redakcyjnego opracowania oraz wydania edycji krytycznej Pism wszystkich Bolesława Prusa.

Bolesław Prus, „Pisma wszystkie”, Wydawnictwo Episteme (źródło: materiały prasowe)

Bolesław Prus, „Pisma wszystkie”, Wydawnictwo Episteme (źródło: materiały prasowe)

W wyniku grantu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki czytelnicy będą mogli cieszyć się wydaniami wszystkich pism Prusa opracowanymi wedle najnowszych i najlepszych standardów sztuki edytorskiej. Teksty opatrzone są wstępami, notami edytorskimi, rejestrami odmian oraz komentarzami, które ułatwiają i poszerzają lekturę o dodatkowe konteksty. Komitetowi redakcyjnemu przewodzi dr hab. Beata K. Obsulewicz, prof. KUL, uczennica śp. prof. Stanisława Fity, zasłużonego badacza i edytora tekstów Bolesława Prusa. Ponadto w skład komitetu wchodzą najwybitniejsi badacze tematu w Polsce: Józef Bachórz, Barbara Bobrowska, Tadeusz Budrewicz, Maciej Gloger, Anna Martuszewska, Bogdan Mazan, Aneta Mazur, Jacek Nowak, Ewa Paczoska, Tomasz Sobieraj, Jolanta Sztachelska, Cezary Zalewski, Tadeusz Żabski – reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe.

Pierwszy tom serii Humoreski, nowele, opowiadania obejmuje utwory Prusa z lat 1864–1874 drukowane w „Kurierze Niedzielnym”, „Kurierze Świątecznym”, zachowane jedynie w rękopisach oraz przedruki z pisma satyrycznego „Mucha” i tygodnika „Opiekun Domowy”, w którym Aleksander Głowacki po raz pierwszy podpisuje się jako Bolesław Prus. W gimnazjum przyszły pisarz uchodził za poetę, jego początki literackie to różnorakie utwory wierszowane, obrazki, udramatyzowane scenki dialogowe nazywane przez pisarza krotochwilami oraz humoreski. Prezentują one autora jako wziętego humorystę oraz bystrego obserwatora społecznych przywar (np. w scence Przyszłość prelegentów, której akcja dzieje się w Lublinie, inteligent wysłany z Warszawy z odczytem dobroczynnym, z początku wzbraniający się przed wyjazdem, odsyła do klubu prelegentów telegram, że otrzymał 13 propozycji małżeństwa, wybrał pannę i zakłada sklep korzenny).

Serię Notatki twórcze otwierają Notatki „lubelskie” obejmujące brulion-pamiętnik z lat 1868–1874 przechowywany w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ponadto 34-stronicowy zeszyt zawierający notatki oraz kilka luźnych kart. Głowacki prowadził zapiski na temat swego życia i różnych pomysłów twórczych zapewne od początku lat gimnazjalnych. W brulionie-pamiętniku oprócz planów dotyczących samokształcenia, czytanych lektur czy notatek z zadaniami matematycznymi znajdziemy także, relacjonowany dzień po dniu, opis walki Prusa z nałogiem nikotynowym zawierający skrupulatne wyliczenie liczby wypalonych przez Głowackiego papierosów i… półpapierosów. Zeszyt z notatkami wypełniają systematycznie sporządzane wyliczenia i tabele analizujące dziedziny wiedzy czy aktywności człowieka, służące konstruowaniu schematów fabularnych.

Powstały w ramach serii tom stanowi wyzwanie zarówno w warstwie edytorskiej z racji opracowania niepublikowanych i nieznanych dotąd archiwaliów, jak i typograficznej. Edytorki opracowujące tom założyły daleko idącą wierność wobec rękopisu, co ze względu na rysunki, tabele, wykresy i wzory matematyczne czyniło materiał trudnym do składu.

Bolesław Prus, „Pisma wszystkie”, Wydawnictwo Episteme (źródło: materiały prasowe)

Bolesław Prus, „Pisma wszystkie”, Wydawnictwo Episteme (źródło: materiały prasowe)

W ramach edycji krytycznej Pism wszystkich Bolesława Prusa obecnie do druku przygotowywana jest pierwsza pozycja z serii Powieści – podwójny tom Emancypantek. Do końca marca 2017 roku ukażą się dalsze zaplanowane na pierwszą transzę grantu tytuły, w tym Lalka, Anielka i Placówka.

Edycja krytyczna Pism wszystkich Bolesława Prusa
Wydawnictwo Episteme

Dodaj komentarz