Oscary 2015 wręczone

22 lutego w Los Angeles odbyła się gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej – Oscary 2015. Zdobywca nagrody w kategorii najlepszy film – Birdman.

„Birdman”, reż. Alejandro González Iñárritu (źródło: materiały prasowe dystrybutora)

„Birdman”, reż. Alejandro González Iñárritu (źródło: materiały prasowe dystrybutora)

Lista laureatów:

 • Naj­lep­szy film: Bird­man, Ale­jan­dro G. Iñárritu, John Le­sher i James W. Skotch­do­po­le
 • Naj­lep­szy re­ży­ser: Ale­jan­dro G. Iñárritu, Bird­man
 • Naj­lep­szy aktor: Eddie Red­may­ne, Teo­ria wszyst­kie­go
 • Naj­lep­sza ak­tor­ka: Ju­lian­ne Moore, Still Alice
 • Naj­lep­szy aktor dru­go­pla­no­wy: J.K Sim­mons, Whi­plash
 • Naj­lep­sza ak­tor­ka dru­go­pla­no­wa: Pa­tri­cia Arqu­et­te, Boy­ho­od
 • Naj­lep­szy sce­na­riusz ory­gi­nal­ny: Ale­jan­dro G. Iñárritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. i Ar­man­do Bo, Bird­man
 • Naj­lep­szy sce­na­riusz ad­ap­to­wa­ny: Gra­ham Moore, Gra ta­jem­nic
 • Naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zycz­ny: Ida, reż. Paweł Paw­li­kow­ski
 • Naj­lep­szy film ani­mo­wa­ny: Wiel­ka szóst­ka, Don Hall, Chris Wil­liams i Roy Conli
 • Naj­lep­sze ko­stiu­my: Mi­le­na Ca­no­ne­ro, The Grand Bu­da­pest Hotel
 • Naj­lep­sza cha­rak­te­ry­za­cja: Fran­ces Han­non i Mark Co­ulier, The Grand Bu­da­pest Hotel
 • Naj­lep­sze zdję­cia: Em­ma­nu­el Lu­bez­ki, Bird­man
 • Naj­lep­szy mon­taż: Tom Cross, Whi­plash
 • Naj­lep­szy utwór: John Ste­phens i Lon­nie Lynn, Glory z filmu Selma
 • Naj­lep­sza mu­zy­ka: Ale­xan­dre De­splat, The Grand Bu­da­pest Hotel
 • Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żo­wy film ak­tor­ski: Mat Kirk­by i James Lucas, Roz­mo­wa
 • Naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żo­wy film do­ku­men­tal­ny: Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry, Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1
 • Naj­lep­szy do­ku­ment: Laura Po­itras, Ma­thil­de Bon­ne­foy i Dirk Wi­lutz­ky, Ci­ti­zen­Fo­ur
 • Naj­lep­szy dźwięk: Ben Wil­kins, Tho­mas Cur­ley i Craig Mann, Whi­plash
 • Naj­lep­szy mon­taż dźwię­ku: Alan Ro­bert Mur­ray i Bub Asman, Snaj­per
 • Naj­lep­sze efek­ty spe­cjal­ne: Paul Fran­klin, An­drew Loc­kley, Ian Hun­ter i Scott Fi­sher, In­ter­stel­lar
 • Naj­lep­sza sce­no­gra­fia: Adam Stoc­khau­sen, Anna Pin­nock, The Grand Bu­da­pest Hotel
 • Naj­lep­szy ani­mo­wa­ny film krót­ko­me­tra­żo­wy: Feast, Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed

87. ceremonia przyznania Oscarów – nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej
22 lutego 2015
Los Angeles

Dodaj komentarz