Sztuka Edukacji w białostockim Arsenale

Do 6 października są przyjmowane projekty w open call, które zostaną zrealizowane w ogólnopolskiej konferencji Sztuka Edukacji. Wykłady będą wygłaszane w białostockiej Galerii Arsenał 23 i 24 października.

Projekt BUUM Edyty Ołdak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt BUUM Edyty Ołdak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematem konferencji zaplanowanej na październik br. w Galerii Arsenał w Białymstoku jest nauczanie sztuki jako przykład partnerskiej współpracy przy realizacji programu nauczania pomiędzy podmiotami działającymi w kulturze a szkołami. Zagadnieniem podstawowym będzie więc współpraca artysty i instytucji sztuki z instytucjami oświatowymi. Sztuka i kultura są niezbędnymi elementami wykształcenia. Sztuka współczesna posługuje się kodami popkultury czytelnymi dla młodych odbiorców, stąd może stanowić dla nich płaszczyznę artykułowania i rozwiązywania wielu problemów. Świadomi tego są zarówno artyści, jak kuratorzy i animatorzy kultury. Chcielibyśmy tym doświadczeniem podzielić się ze środowiskiem nauczycieli i edukatorów, a także pokazać na konkretnych przykładach, że współpraca edukatorów, nauczycieli, animatorów i artystów jest możliwa i efektywna. Realizacja podstawy programowej może i powinna odbywać się poprzez współdziałanie obu środowisk i temu też tematowi chcemy poświęcić to spotkanie.

Konferencja Sztuka Edukacji jest drugą z cyklu konferencji edukacyjnych zainicjowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poświęconych tematyce edukacji kulturalnej. Pierwsza odbyła się w listopadzie 2013 r. w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Tematem przewodnim była obecność kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury, organizacjami pozarządowymi oraz artystami przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Organizatorzy chcieliby uruchomić platformę wymiany informacji i doświadczeń między twórcami, instruktorami a nauczycielami, którzy współtworzą przestrzeń edukacji w zakresie sztuki w instytucjach oświatowych, jak też w mniejszych i większych instytucjach kultury – od muzeum do gminnego ośrodka kultury, wiejskiej świetlicy czy biblioteki.

Galeria Arsenał zaprasza do zaprezentowania dokumentacji działań warsztatowych artystów, pracujących w różnych dziedzinach sztuki m.in: teatrze, muzyce, sztukach wizualnych, literaturze. Zaproszenie jest skierowane do nauczycieli i współpracujących z nimi animatorów kultury, którzy doświadczyli już pracy z artystami i instytucjami kultury, by mogli opowiedzieć o swoich przemyśleniach dotyczących pożytków płynących z takiego współdziałania. Organizatorzy czekają również na pedagogów, którzy chcieliby skorzystać z doświadczeń już istniejących, by zaplanować swoje własne działania. Oczekiwane są zgłoszenia nauczycieli przedmiotów, tradycyjne łączonych ze sztuką (np. język polski, historia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie etc.), ale również przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, gdyż mimo nieoczywistych związków wielu artystów w swojej pracy buduje relację z matematyką, fizyką czy biologią.

Zostaną pokazane wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach przez artystów różnych dyscyplin sztuki, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Wybierzemy przykłady działań interdyscyplinarnych łączących sztuki wizualne z literaturą, muzyką, teatrem, a także mające walor edukacji międzykulturowej i regionalnej, które mogą być przykładami zajęć realizujących podstawę programową zorganizowanych poza szkołą lub w szkole, ale niebędących typowymi lekcjami.

Organizatorzy planują kilkanaście prezentacji projektów zrealizowanych przez zaproszonych wykładowców:

 • Zofię Dubowską i Annę Zdzieborską,
 • Pawła Grzesia,
 • Katarzynę Jankowską,
 • Mikołaja Jurkowskiego,
 • Patrycję Mastej,
 • Mirosława Maszlanko,
 • Edytę Ołdak,
 • Marzenę Popławską,
 • Katarzynę Renes,
 • Jadwigę Sawicką,
 • Katarzynę Siwerską i Michała Stankiewicza,
 • Katarzynę Zabłocką.

W trakcie konferencji odbędzie się także prezentacja 10 projektów wybranych w trakcie open call ze zgłoszeń potencjalnych uczestników. Gościem specjalnym konferencji będzie Prof. Marek Krajewski.

Zasięg: ogólnopolski ze szczególnym uwzględnieniem województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego
Liczba uczestników: 80
Liczba zaproszonych wykładowców: 13
Open call: 10 projektów

Na projekty zgłoszone w open call organizatorzy do 6 października 2014 r., następnie komisja ekspertów wyłoni projekty do prezentacji podczas konferencji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://sztukaedukacji2014.pl/

Ogólnopolska konferencja Sztuka Edukacji
Konferencja odbędzie się 23 i 24 października 2014 roku
Galeria Arsenał
ul. A. Mickiewicza 2
Białystok

Dodaj komentarz