Lifting The Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne

Od 7 czerwca do 23 listopada w Centro Culturale Don Orione Artigianelli w Wenecji potrwa wystawa Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne towarzysząca 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury.

„Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne”. Zdjęcie Chmury z Makroinstalacji Jacka Damięckiego na placu J. Piłsudskiego,1994. Dzięki uprzejmości autora

„Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne”. Zdjęcie Chmury z Makroinstalacji Jacka Damięckiego na placu J. Piłsudskiego,1994. Dzięki uprzejmości autora

W tym roku oprócz wystawy w Pawilonie Polskim pt. Figury niemożliwe autorstwa Instytutu Architektury i Jakuba Woynarowskiego, Polaków będzie można także spotkać na wystawie Lifting the Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne.

Wpływ Europy Środkowej na formację i rozpowszechnienie się modernizmu jest wciąż mało znany lub traktowany jako lokalny epizod w powojennej historiografii światowej architektury współczesnej – po części za sprawą nieobecności i marginalizacji w głównym nurcie zachodniego obiegu wiedzy. Sytuację tę wzmacniają w ostatniej dekadzie zyskujące na znaczeniu narodowe narracje nowoczesności w krajach postsocjalistycznych.

Projekt badawczy jest próbą stworzenia alternatywną względem głównego nurtu historiografii perspektywy architektury w Środkowej Europie: centrów, szkół, producentów, grup i kolektywów itp. – głównych aktorów mających wpływ na ewolucję i akumulację kultury architektonicznej. Ma on na celu uwidocznić międzynarodowe i interdyscyplinarne sieci, których aktywność w dwudziestym wieku miała znacznie większy wpływ na formowanie się modernizmu niż działalność pojedynczych indywidualności, biur projektowych.

Wystawa jest pierwszym elementem długoterminowych badań nad rozwojem architektury jako efektu złożonych zależności pomiędzy produkcją materialną i niematerialną angażującą wiele czynników i uczestników połączonych w sieci. Według postawionej tezy architektura stała się wynikiem zbiorowej produkcji i transferu wiedzy, ponad granicami regionalnymi i geopolitycznymi, podlegając złożonym zależnościom i wpływom. Proponując nową perspektywę i metodologię badacze zakładają przejście od narodowych narracji nowoczesności do globalnego ujęcia, wykraczającego poza elementy i wątki składające się dotychczas w główny nurt badań nad architekturą regionu. Początkowy etap ma na celu opis sieci, które złożyły się na kształt i skontekstualizowały kulturę architektoniczną w ciągu ostatnich stu lat, śledząc powiązania pomiędzy lokalnymi i ponadnarodowymi ramami interpretacyjnymi. Dalsze etapy dotyczą rozwoju i kontekstualizacji różnych wizji nowoczesności, jej postmodernistycznych adaptacji, ich rewizji podczas okresu transformacji oraz wpływu na procesy zachodzące obecnie.

Poprzez proces aktywnej dokumentacji zapoczątkowany w czasie trwania wystawy i w ciągu projektu przez uczestniczące w nim ośrodki powstanie otwarte archiwum. Taki modus operandi pozwoli na ożywienie wymiany pomiędzy najbardziej aktywnymi ośrodkami architektonicznymi w regionie. Projekt stanowi więc również próbę ożywienia i kultywowania istniejących już sieci.

Na wystawę wstęp wolny.

Lifting The Curtain. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne
Od 7 czerwca do 23 listopada 2014 roku
Centro Culturale Don Orione Artigianelli
Wenecja

Dodaj komentarz