130 dzieł, 15 lat twórczości – Rafał Bujnowski. Polityka obrazów

Nakładem Wydawnictwa Fundacji Raster ukazał się najnowszy album prac Rafała Bujnowskiego pt. Polityka obrazów. Wybrane prace z lat 1999-2013.

Rafał Bujnowski, „Polityka obrazów”, Fundacja Raster, zdjęcie albumu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rafał Bujnowski, „Polityka obrazów”, Fundacja Raster, zdjęcie albumu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Album prac Rafała Buj­now­skiego – jed­nego z najważniejszych i naj­bar­dziej znanych na świecie pol­skich malarzy współczesnych. Ponad 130 obrazów i innych dzieł wybranych z 15 lat twórczości, staran­nie zreprodukowanych i opatrzonych subiek­tyw­nymi komen­tarzami krytyków, kuratorów, humanistów, kolek­cjonerów i artystów. Tytuł książki odnosi się do wielości i wszechstronności stosowanych przez artystę strategii malar­skich, a przede wszyst­kim do nie­ustan­nie roztrząsanego przez Buj­now­skiego dylematu: na ile praca malarza może być weryfikowana innymi niż tylko artystyczne kryteriami?

Książkę otwiera Autoportet namalowany w 2004 roku, którego zdjęcie posłużyło artyście jako oficjalna fotografia pasz­por­towa dołączona do wniosku o wizę amerykańską. Ta jedna z naj­bar­dziej znanych prac Buj­now­skiego ukazuje wyjątkowość jego malar­stwa, które łączy w sobie wyrafinowane efekty for­malne i niepokojącą, nieobojętną politycz­nie aurę.

O pracach Buj­now­skiego na łamach książki wypowiadają się m.in. Christian Boros, Adam Budak, Marek Krajew­ski, Marcin Maciejow­ski, Lynda Morris, Joanna Myt­kow­ska, Maria Anna Potocka, Monika Szewczyk.

Album ukazuje się w dwóch wer­sjach językowych – pol­skiej i angiel­skiej – oraz dwóch rodzajach oprawy: miękkiej (z trzema różnymi wer­sjami okładki) i twardej.

Rafał Bujnowski, Polityka obrazów. Wybrane prace z lat 1999-2013
Wydawca: Fundacja Raster, Warszawa 2013
Koncepcja i układ książki: Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński
232 strony, 225 x 300 mm
ISBN 978-83-938244-7-2 (wersja polska)
ISBN 978-83-938244-2-7 (wersja angielska)

Dodaj komentarz