Znamy stypendystów X edycji programu Thesaurus Poloniae

Stypendyści X edycji programu Thesaurus Poloniae przyjadą do Krakowa wiosną. Wśród badaczy polskiej historii i kultury znalazł się Andrij Saljuk, który otrzymał stypendium typu Junior spoza regulaminowej puli przeznaczone dla badacza z Ukrainy.

Logo Thesaurus Poloniae, MCK w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Logo Thesaurus Poloniae, MCK w Krakowie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wiosną swoje badania związane z kulturą i historią Polski rozpocznie sześcioro zagranicznych badaczy pochodzących z Egiptu, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Węgier. Każdego roku programem stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Thesaurus Poloniae, który realizuje Międzynarodowe Centrum Kultury, zainteresowanych jest kilkudziesięciu badaczy z całego świata. Do X edycji programu napłynęło łącznie 46 aplikacji (32 dotyczyło Programu Senior, a 14 Programu Junior) z 23 państw, w tym z: Armenii (1), Azerbejdżanu (1), Białorusi (3), Chorwacji (1), Czech (1), Egiptu (3), Estonii (1), Hiszpanii (2), Iranu (1), Izraela (1), Kazachstanu (2), Litwy (1), Macedonii (1), Mołdawii (1), Niemiec (1), Rosji (1), Rumunii (1), Słowacji (1), Słowenii (1), Stanów Zjednoczonych (2), Turcji (1), Węgier (5), Ukrainy (13). Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyznać pięć stypendiów typu Senior oraz jedno stypendium typu Junior.

Stypendium daje możliwość realizowania w Krakowie własnego projektu badawczego – stypendyści otrzymują nie tylko wsparcie finansowe, ale także organizacyjne i merytoryczne. W edycji X wybrani zostali:

 • Dr hab. Istvan Kovacs, badacz niezależny, Węgry
 • Program Senior – projekt dotyczy przygotowania kolejnego tomu słownika biograficznego polskich uczestników węgierskiej Wiosny Ludów
 • Prof. dr hab.Yaroslav Hrytsak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina
 • Program Senior – projekt zatytułowany Życie i twórczość Iwana Franki z perspektywy krakowskiej
 • Prof. Jacob Juntunen, Southern Illinois University, Stany Zjednoczone
 • Program Senior – projekt związany jest z przygotowaniem monografii, pt. The politics of Kantor’s performance [Polityka performensów Kantora]
 • Dr Dalia Shebl Said, Uniwersytet Kafr-elsheik, Egipt
 • Program Senior – projekt poświęcony porównaniu metodologii ochrony zabytków w Polsce i Egipcie, zatytułowany Historical building – modern use. Rehabilitation is a sustainable concept over time and space [Historyczne budynki – ich współczesne wykorzystanie. Rewitalizacja jako zrównoważona koncepcja czasu i przestrzeni]
 • Prof. Marius Stan, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia
 • Program Senior – przygotowanie opracowania pt. The intersection between art and politics: the cases of Romanian & Polish Avant-Garde [Skrzyżowanie sztuki i polityki: przypadek rumuńskiej i polskiej awangardy]
 • Inż. Andrij Saljuk, Prezes Fundacji Ochrony Zabytków Lwowa, Ukraina
 • Program Junior – przygotowanie monografii Kaplicy Boimów we Lwowie.

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp. Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów. Dotychczas odbyło się 9 edycji, w których wzięło udział 49 naukowców z 25 krajów.

X edycja Thesaurus Poloniae – lista stypendystów
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz