• 2014-01-18

Nabór do Sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii 2014 rozpoczęty

Do 9 lutego trwa nabór do kolejnej edycji Sekcji ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie w ramach którego można zgłaszać projekty artystyczne wykorzystujące medium fotografii i/lub video-artu.

Sekcja ShowOFF Miesiąca Fotografii 2014, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sekcja ShowOFF Miesiąca Fotografii 2014, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorzy czekają na zgłoszenia projektów już ukończonych lub obecnie realizowanych. Szczególnie brane pod uwagę będą propozycje debiutantów oraz projekty z pogranicza fotografii oraz sztuki video.

Tegoroczna odsłona Sekcji ShowOFF kontynuuje formułę konkursu otwartego dla młodych twórców z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. SO2014 to platforma swobodnej wypowiedzi artystycznej, umożliwiająca twórcom (często pierwszą w życiu) profesjonalną prezentację prac przed szeroką, międzynarodową publicznością Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Podczas 12. edycji Miesiąca Fotografii w Krakowie zaprezentowanych zostanie osiem projektów wybranych przez Kuratorów Sekcji ShowOFF2014, którymi są w tym roku:

  • Gunia Nowik i Patrick Komorowski – galeria Pola Magnetyczne, Warszawa
  • Ewa Tatar – Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków
  • Nicolas Grospierre – fotografik, Warszawa
  • Agata Ubysz – Fundacja rozwoju fotografii Lookout, Warszawa

Grono kuratorów SO2014 spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze osiem projektów, które staną się podstawą do zaprezentowanych w maju 2014 wystaw indywidualnych. Każdy z Laureatów w ramach pracy nad wystawą weźmie udział w dedykowanych warsztatach oraz objęty zostanie profesjonalną opieką kuratorską.

Udział w naborze do Sekcji ShowOFF MFK2014 jest bezpłatny i otwarty dla każdego. Przesyłać można projekty fotograficzne lub/i multimedialne, zarówno te ukończone, jak i będące jeszcze w trakcie realizacji. Nie ma żadnych ograniczeń względem tematu czy techniki wykonania zdjęć lub materiałów video.

Sek­cja Sho­wOFF to otwar­ty kon­kurs skie­ro­wa­ny do mło­dych ar­ty­stów sztuk wi­zu­al­nych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem de­biu­tan­tów. Ory­gi­nal­na kon­cep­cja Sek­cji Sho­wOFF za­kła­da, iż Ju­ro­rzy kon­kursu – uzna­ni ar­ty­ści, kry­ty­cy, eks­per­ci – sta­ją się ku­ra­to­ra­mi wy­bra­nych przez sie­bie pro­jek­tów, aby wspól­nie z Laureatami pra­co­wać nad osta­tecz­nym wy­bo­rem prac, for­mą i miej­scem pre­zen­ta­cji. Efek­ty współ­pra­cy pre­zen­to­wa­ne są pod­czas Mie­sią­ca Fo­to­gra­fii w Krakowie w ga­le­riach i prze­strze­niach za­adap­to­wa­nych specjalnie na tą potrzebę. Sek­cja Sho­wOFF cie­szy się stale ro­sną­cą po­pu­lar­no­ścią, szcze­gól­nie wśród młod­szej pu­blicz­no­ści fe­sti­wa­lu, a dla Lau­re­atów jest waż­nym im­pul­sem do roz­po­czę­cia mię­dzy­na­ro­do­wej ka­rie­ry.

12. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie potrwa od 15 maja do 15 czerwca 2014 roku. Program główny festiwalu, którego kuratorem będzie Aaron Schuman, złożony będzie z trzech bloków: Sekcji eksperymentalnej, dziewięciu wystaw monograficznych prezentowanych w prestiżowych przestrzeniach wystawienniczych Krakowa oraz serii Spotkań mistrzowskich. Ponadto, jak co roku, zapraszamy na wystawy sekcji ShowOFF, Przegląd Portfolio, warsztaty oraz szereg festiwalowych wydarzeń towarzyszących.

Sekcja ShowOFF Miesiąca Fotografii w Krakowie – nabór
Projekty można zgłaszać do północy 9 lutego 2014 roku
Formularz zgłoszeniowy: showoff@photomonth.com

Dodaj komentarz