• 2013-06-13

Akademia Dziedzictwa – nabór do kolejnej edycji

Trwa nabór do VIII edycji Akademii Dziedzictwa – studiów podyplomowych, organizowanych przez MCK we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rekrutacja potrwa do września.

Międzynarodowe Centrum Kultury – Akademia Dziedzictwa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowe Centrum Kultury – Akademia Dziedzictwa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Adresatem studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej. W tym roku wydana zostanie przez MCK publikacja zawierająca 15 najlepszych prac dyplomowych Akademii Dziedzictwa.

Uczestnicząc w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa, słuchacze przechodzą szkolenie w zakresie nowoczesnych metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Uzupełnieniem i dużym atutem programu są warsztaty terenowe przy obiektach zabytkowych, tygodniowy obóz naukowy i końcowy objazd studyjny (koszt jest wliczony w opłatę za studia). Dla każdego studenta jest to swego rodzaju sprawdzian i skonfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów. Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych.

Wśród wykładowców: prof. Andrzej Rottermund, prof. Jerzy Hausner, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus, prof. Jacek Purchla, prof. Piotr Krasny. W skład kadry wchodzą również uczestnicy prestiżowego programu stypendialnego MKiDN Thesaurus Poloniae, prowadzący w Krakowie prace badawcze w zakresie dziedzictwa kulturowego szeroko rozumianej Europy Środkowej.

Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa oraz prawa i administracji zostaną zorganizowane w ramach następujących bloków tematycznych:

  • Teoria dziedzictwa kulturowego
  • Prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa
  • Historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne
  • Przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa
  • Marketing, promocja i komunikacja
  • Samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej i przedstawienie jej do oceny komisji egzaminacyjnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplom wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Warunki przyjęcia: Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.
Warunki finansowe i organizacyjne:

  • Koszt jednego semestru studiów wynosi 1700,00 zł.
  • Planowana ilość uczestników: 30 osób.

Zgłoszenia: zgłoszenie powinno zawierać: podanie, wypełniony formularz zgłoszeniowy, życiorys, kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), kopię (odpis) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 3 zdjęcia. Zainteresowani zostaną pisemnie powiadomieni o terminie rozpoczęcia zajęć i ich szczegółowym harmonogramie.

VIII Akademia Dziedzictwa
Do końca września 2013 roku należy przesyłać zgłoszenia na adres:
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
31-008 Kraków

Dodaj komentarz