Zabytki wobec zagrożeń. Nowe perspektywy badawcze

17 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja naukowa Zabytki wobec zagrożeń. Nowe perspektywy badawcze.

Zabytki wobec zagrożeń. Nowe perspektywy badawcze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zabytki wobec zagrożeń. Nowe perspektywy badawcze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawo i Kultura oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Zabytków Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji pt. Zabytki wobec zagrożeń. Nowe perspektywy badawcze. Konferencja z założenia łączyć ma perspektywę prawników, historyków sztuki oraz konserwatorów zabytków, ponieważ jedynie poprzez integrację środowisk i zestawianie odmiennych horyzontów wiedzy można doprowadzić do polepszenia sytuacji dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz opracowania spójnej strategii rozwoju ochrony zabytków.

Od kilku lat w środowisku akademickim zauważyć można znaczne ożywienie w tej dziedzinie. Konferencja Zabytki wobec zagrożeń. Nowe perspektywy badawcze jest jednak pierwszą konferencją przeznaczoną dla młodych badaczy. Do wzięcia udziału w konferencji organizatorzy zapraszają zarówno studentów, doktorantów, jak i doktorów wszystkich specjalności naukowych, którzy w swojej działalności badawczej podejmują problem ochrony dziedzictwa kulturowego.

Organizując niniejsze wydarzenie organizatorzy pragną przedstawić zabytki od strony zagrażających im niebezpieczeństw. Zabytki mogą ulec zniszczeniu lub zostać skradzione w czasie trwania konfliktu zbrojnego, na skutek działania przestępnego lub ofensywy ideologicznej, ustanawiającej kanony piękna i politycznej poprawności. Należyte stosowanie prawa międzynarodowego i krajowego pozwala na właściwe wykonywanie ochrony obiektów uznanych uprzednio za zabytkowe. Selekcja zabytku spośród wielu obiektów, należących do materialnego i niematerialnego dziedzictwa jest decyzją uwarunkowaną historycznie i ideologicznie. To zaś, co zostaje uznane za niewarte zachowania, zostaje zniszczone.

Tematy, które zostaną poruszone na konferencji, oscylują wokół następujących zagadnień:

  • Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego – regulacje prawa międzynarodowego, drugi protokół Konwencji UNESCO z 1954 roku oraz sposoby jego wdrożenia w polskim prawie administracyjnym, procedury odzyskiwania zagrabionych w czasie wojny dzieł sztuki.
  • Ochrona zabytków przed przestępstwami i wandalizmem – regulacje zawarte w Kodeksie Karnym oraz Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, praktyka policji i służby celnej, systemy zabezpieczeń funkcjonujące w muzeach i obiektach sakralnych, ubezpieczenia.
  • Definicja zabytku – rozwój pojęcia zabytku i chronionego dziedzictwa w kolejnych konwencjach UNESCO, kryteria według których uznajemy obiekt za wart ochrony, wpis do rejestru zabytków jako czynność nacechowana politycznie.
  • Niszczenie dzieł sztuki i zabytków jako działanie polityczne – geneza, pojęcie oraz kwestie aksjologiczne związane z wandalizmem.

Planowane jest wydanie publikacji, finansowanej z budżetu Uniwersytetu Warszawskiego, która zawierać będzie najciekawsze wystąpienia konferencyjne. W przypadku dużej liczby uczestników, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru referatów przeznaczonych do publikacji.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy wysyłać na adres konferencja.zabytki.uw@gmail.com do 10 kwietnia 2013.

Konferencja Zabytki wobec zagrożeń. Nowe perspektywy badawcze
17 maja 2013 r.
Uniwersytet Warszawski
Warszawa

Dodaj komentarz