• 2012-10-26

XVII edycja konkursu Historia Bliska

Ośrodek Karta wraz z instytucjami partnerskimi Europejską Siecią Pamięć i Solidarność i Fundacją Körbera z Hamburga ogłasza XVII edycję konkursu Historia Bliska w roku szkolnym 2012/2013: Polacy–Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem… Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a także − po raz pierwszy − do młodzieży polskiej poza granicami kraju oraz do zespołów partnerskich (dwu- lub wielonarodowych) − polskich uczniów z ich zagranicznymi kolegami z krajów (historycznie) sąsiedzkich Polsce.

Konkurs Historia Bliska, plakat (źródło: materiały prasowe)

Konkurs Historia Bliska, plakat (źródło: materiały prasowe)

Ta specjalna inicjatywa − badania historii ponad granicami − wspierana jest przez Fundację Körbera z Hamburga, organizatora partnerskiego konkursu O nagrodę Prezydenta Federalnego Niemiec oraz Europejską Sieć Pamięć i Solidarność.

Organizatorzy proponują uczestnikom konkursu zbadanie i opisanie na podstawie konkretnych doświadczeń społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej żyją: w mieście, na wsi, w kręgu rodzinnym, przyjacielskim czy sąsiedzkim − w jaki sposób w drugiej połowie XX wieku wyglądały i zmieniały się relacje między Sąsiadami – zarówno żyjącymi wewnątrz jednego kraju, jak i tymi z sąsiedzkich narodów, które rozdzielały − niekiedy zmieniające się − granice państw.

Uczestnicy mają przyjrzeć się różnym, znaczącym wydarzeniom i życiu codziennemu – w dowolnym momencie przestrzeni historycznej: od traumy II wojny światowej, przez czas podziałów narzuconych żelazną kurtyną i dramatycznych zawirowań wewnątrz bloku demokracji ludowych, przez rewolucję Solidarności i przełom lat 1988−1989, aż po współistnienie w zjednoczonej Europie.

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych.

Praca może mieć formę dowolną, ale adekwatną do założeń badawczego konkursu historycznego. Może być to: krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie czy zbiór dokumentów; pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadka/świadków historii; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film DVD, audycja radiowa czy prezentacja lub wystawa multimedialna przywołujące/wykorzystujące materiały źródłowe, kolaż, książka itp. Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane − poza formami czysto plastycznymi (np.: plakat, rysunek, makieta) będącymi jedyną formą przekazu efektów pracy badawczej i zgromadzonych źródeł.

Praca może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo (grupa − także międzynarodowa − maksimum do 8 osób-uczniów) pod opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej; przy wsparciu: szkół, drużyn harcerskich, klubów, domów kultury, świetlic, parafii, lokalnych bibliotek i innych instytucji pracujących z młodzieżą, a także rodziny. Praca może być przygotowana i przesłana także bez takiej opieki, jeśli co najmniej jeden z współautorów pracy jest pełnoletni i może w imieniu Zespołu podpisać Metryczkę Pracy – oficjalne zgłoszenie pracy na konkurs. Prace tworzone przez zespoły międzynarodowe mogą mieć opiekuna lub opiekunów z jednej lub dwóch/wszystkich stron partnerskich.

Podstawowym, obowiązującym językiem konkursu Historia Bliska i przesyłanych prac konkursowych jest język polski. Praca zespołów dwu- (lub wielonarodowych) może być dostarczona jako jedna praca maksimum dwujęzyczna (w tym obowiązkowo język polski) lub w postaci dwóch prac w obu językach narodowych (w tym obowiązkowo język polski), ale merytorycznie spójnych. Językiem dodatkowym prac zespołów wielonarodowych może być język angielski, niemiecki, czeski, słowacki, rosyjski.

Formalny termin rozpoczęcia konkursu: 10 września 2012 roku, termin końcowy nadsyłania prac 28 lutego 2013; przewidywany termin zakończenia (ogłoszenia wyników i uroczystości finałowej z rozdaniem nagród) – koniec roku szkolnego, najpóźniej połowa września 2013 roku.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także różne nagrody dodatkowe − rzeczowe, także w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych − w tym międzynarodowych (krajowych i zagranicznych). Na nagrody i wyróżnienia dla uczniów i nauczycieli Organizatorzy planują pulę 50.000 zł (kwota ta może ulec jeszcze zmianie).

Na nagrody specjalne dla zespołów międzynarodowych lub prac nadesłanych z konkursu O nagrodę Prezydenta Federalnego Niemiec, p.t. Polen und Deutschland: gegeneinander, nebeneinander, gemeinsam przewidziana jest wyodrębniona pula 20 000 zł (ok. 5 000 euro), której fundatorami są Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (8 000 zł) i Fundacja Körbera (12 000 zł). Podział nagród: Pierwsza – 1 x 4000 zł, Druga – 2x 2 500 zł, Trzecia 4 x 1500 zł oraz wyróżnienia 10 x 500 zł. Jury może dokonać ostatecznie innego podziału puli nagród.

Informacje szczegółowe, materiały pomocnicze, regulamin konkursu, Metryczka Pracy oraz informacje bieżące znajdują się na stronie www.historiabliska.pl.

Współorganizatorami XVII edycji konkursu Historia Bliska, w roku szkolnym 2012/2013, w momencie pierwszego oficjalnego ogłoszenia jego tematu, 10 września 2012, są

  • Fundacja Ośrodka KARTA
  • Europejska Sieć Pamięć i Solidarność
  • Fundacja Körbera z Hamburga

Partnerami Konkursu są: Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, międzynarodowa sieć EUSTORY oraz Stowarzyszenie MEMORIAŁ z Rosji.

Patroni medialni: O.pl, Mówią Wieki, TVP Historia, dzieje.pl, Histmag.org, Radio Kampus

Konkurs Historia Bliska
Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2013 roku

Dodaj komentarz