• 2011-02-26

Wykład Ewy Domańskiej w Klubie Krytyki Politycznej

3 marca 2011 roku o godzinie 17.00 Klub Krytyki Politycznej w Łodzi zaprasza na wykład prof. Ewy Domańskiej Historia a problemy współczesnej humanistyki. Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Rafała Stobieckiego Marcina Bogusławskiego. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Nowak.

Wykład będzie miał na celu naszkicowanie kondycji rozwijanej w perspektywie multidyscyplinarnej wiedzy o przeszłości w kontekście zmian, które zachodzą we współczesnej humanistyce (krytyka humanizmu i antropocentryzmu i wyłanianie się tzw. posthumanistyki; zbliżanie się i zacieśnianie związków między humanistyką i naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią; konwencjonalizacja paradygmatu interpretatywnego i/lub konstruktywistycznego, pojawienie się różnorodnych tendencji związanych z nowym materializmem i nowym empiryzmem, które łączy odwrót od tekstu i powrót do materialności obecnej i dostępnej tu i teraz).

Coraz wyraźniej ujawniają się podejścia, które ogólnie w literaturze anglo-amerykańskiej określa się mianem płaskie alternatywy (flat alternatives), a także płaskie ontologie (flat onologies). Podstawowymi kategoriami ontologicznymi są dla nich pojęcia horyzontalnych relacji, asocjacji, symbiotycznych zbiorowości i emergencji (wyłaniania się), co widoczne jest na przykład w nowej teorii społecznej Manuela DeLandy (assemblage theory) czy teorii aktora-sieci Bruno Latoura.

Będę starała się odpowiedzieć na pytanie, co te zmiany znaczą i jak odzwierciedlają się w potrzebach współczesnej, a zorientowanej na przyszłość, refleksji o przeszłości? Wskażę na następujące potrzeby: potrzebę przemyślenia celów budowania wiedzy o przeszłości w kierunku wiedzy, która ma wartość przeżycia; potrzebę rozbudowania perspektywy budowania tej wiedzy z globalnej na planetarną, potrzebę budowania pozytywnych wizji przyszłości  potrzebę ochrony metody historycznej , potrzebę stałych dyskusji na temat etycznego aspektu budowania wiedzy o przeszłości.

Ewa Domańska

Ewa Domańska – historyk historiografii i metodolog historii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; visiting professor w Stanford University; jej zainteresowania naukowe oscylują wokół angloamerykańskiej teorii historiografii, posthumanistyki oraz traseologii; autorka książek Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Historie niekonwencjonalne oraz szeregu artykułów; członek Rady Redakcyjnej pisma Historyka.

3 marca 2011 r., godz. 17.00
Instytut Historii
ul. Kamińskiego 27A
Łódź

Dodaj komentarz