Dni Nowych Mediów w Katowicach

22 listopada 2010 roku w Katowicach rozpoczynają się 2. Dni Nowych Mediów. Festiwal potrwa do 24 listopada. Dni Nowych Mediów są cyklicz­nym, inter­dy­scy­pli­nar­nym pro­jek­tem, uka­zu­ją­cym zło­żone rela­cje pomię­dzy współ­cze­snym spo­łe­czeń­stwem i technologią.

Tegoroczna edy­cja poświę­cona jest pro­ble­mom robo­tyki, cybor­gi­za­cji oraz sztucz­nej inte­li­gen­cji z per­spek­tywy inży­nie­rii, medycyny i huma­nistyki. Gościem spe­cjal­nym jest Kevin Warwick, pro­fe­sor cyber­ne­tyki z University of Reading w Wielkiej Brytanii, jeden z pierw­szych w dzie­jach ludz­ko­ści cybor­gów (za sprawą implantu telekomunikacyjnego, który został wszczepiony w jego lewe ramię).

Zajmuje się bada­niem sztucz­nej inte­li­gen­cji, bez­po­śred­nią sty­mu­la­cją mózgu w lecze­niu cho­roby Parkinsona oraz eks­pe­ry­men­tami pole­ga­ją­cymi na połą­cze­niu ludz­kiego ciała i kom­pu­tera za pomocą implan­tów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

Program II Dni Nowych Mediów Oblicza cyborga

22 listo­pada 2010
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, V pię­tro, sala Rady Wydziału

10.00-12.00 — semi­na­rium naukowe
Problemy robotyki i cyborganizacji – medycyna, technika i kultura (cz. 1)

 • Uroczyste otwar­cie kon­fe­ren­cji: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski) i dr Michał Derda-​Nowakowski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Agnieszka Nieracka (Uniwersytet Śląski): O pożyt­kach pły­ną­cych z kon­cep­cji cyborga
 • prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski, dr Przemysław Skurowski (Politechnika Śląska): Wybrane aspekty tech­no­lo­gii multimedialnych
 • dr Piotr Zawojski (Uniwersytet Śląski): Zobaczyć dźwięk, uwi­docz­nić nie­wi­dzialne. Ca­mera Lucida Eveliny Domnitch i Dmitrija Gelfanda
 • dr Anna Maj (Uniwersytet Śląski): Humanizacja tech­no­lo­gii, hybry­dy­za­cja gatun­ków i cybor­gi­za­cja komunikacji

12.15-13.45 — wykład prof. Kevina Warwicka (University of Reading)
Cyborgi – eksperymenty w dziedzinie technologii implantów

13.45-14.15 — spo­tka­nie ze stu­den­tami i dyskusja

23 listo­pada 2010
Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, V pię­tro, sala Rady Wydziału

10.00-11.30 — wykład prof. Kevina Warwicka (University of Reading) / Roboty z biologicznymi mózgami

11.30-12.00 — spo­tka­nie ze stu­den­tami i dyskusja

12.15-14.15 — semi­na­rium naukowe / Problemy robotyki i cyborgizacji – medycyna, technika i kultura (cz. 2)

 • dr Zbigniew Nawrat (Śląski Uniwersytet Medyczny): Robin Heart story, czyli ewo­lu­cja chirurga
 • dr hab. Dobrosława Wężowicz-​Ziółkowska (Uniwersytet Śląski): Jak czło­wiek prze­stał być Bogiem. Wpływ gene­tyki na kon­cep­cje czło­wieka i kultury
 • dr Tomasz Kozłowski (Poznański Kampus Akademicki WSNHiD i SWPS): Wiem, że nic nie wiem? Homo sapiens w wiki-​świecie
 • mgr Rafał Charłampowicz (Uniwersytet Gdański): Quo vado? Elektroniczne pomoce w orien­ta­cji prze­strzen­nej niewidomych
 • dr Michał Derda-​Nowakowski (Uniwersytet Łódzki): Dotykać i myśleć. Wprowadzenie do antro­po­lo­gii nowych form interakcji

24 listo­pada 2010
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Koszarowa 17, sala 007

10.00-12.00 — spo­tka­nie (warsztaty/​panel dys­ku­syjny) z prof. Kevinem Warwickiem (University of Reading): Could machines be more intelligent than humans in the future?

12.30-14.00  — warsz­taty nowo­me­dialne dla studentów

 • mgr Zofia Oslislo (ASP Katowice): Webdesign dla humanistów

Dodaj komentarz