• 2009-12-18

VII Konkurs Moniuszkowski

Od 19 do 28 maja 2010 roku w Warszawie odbędzie się VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Organizatorzy konkursu: Teatr Wielki – Opera Narodowa, Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki, Waldemar Dąbrowski -Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Mariusz Treliński – Dyrektor artystyczny, Maria Fołtyn – Dyrektor artystyczny Konkursu. Do Konkursu mogą przystąpić śpiewacy urodzeni nie wcześniej niż 19 maja 1975 r.

Plakat Konkursu

Plakat Konkursu

Kandydaci winni złożyć w Biurze Konkursowym (do 1 lutego 2010 r.) następujące dokumenty:
– kartę zgłoszenia do Konkursu
– fotokopię dokumentu tożsamości
– dwie fotografie czarno-białe (pożądany format 9 x 13 cm)
– płytę CD / kasetę audio z własnym nagraniem ok. 20 minut muzyki

Na podstawie analizy otrzymanej dokumentacji Komitet Organizacyjny Konkursu dopuści kandydata do udziału w Konkursie. Kandydaci będą o tym poinformowani do 15 kwietnia 2010 r. listami poleconymi.

Warunkiem uczestnictwa dopuszczonego kandydata jest opłacenie do 1 maja 2010 r. wpisowego w wysokości 80 euro (lub ich równowartości w PLN) przeliczonej według kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania wpłaty. W uzasadnionych przypadkach Komitet Organizacyjny może obniżyć opłatę.

Wpłaty należy przesyłać na konto:
Teatr Wielki – Opera Narodowa
PKO BP SA Oddział w Warszawie
43 1020 1013 0000 0302 0007 6190 (Konkurs Moniuszkowski)

Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) wszystkim kandydatom dopuszczonym do Konkursu do końca I etapu. Uczestnicy zakwalifikowani do II a potem III etapu mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie do końca trwania Konkursu. Organizatorzy zapewnią i opłacą akompaniatorów i korepetytorów dla wszystkich uczestników Konkursu. Dopuszcza się udział kandydata z własnym akompaniatorem, lecz koszt pobytu akompaniatora winien być opłacony przez kandydata. Koszt podróży do i z Warszawy uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Jury Konkursu:

 • Wiesław Ochman – przewodniczący jury
 • Gwendolyn Bradley
 • Teresa Berganza
 • Larisa Gergieva
 • Ioan Holender
 • Izabella Kłosińska
 • Raina Kabaivanska
 • Ewa Michnik
 • Tom Krause
 • Stanisław Moryto
 • Elena Obraztsova
 • Andrzej Rottermund
 • Sergio Segalini
 • Guo Shuzhen
 • Luisa Vinci

Jury obradować będzie zgodnie z własnym regulaminem. Obrady Jury są tajne, oceny i decyzje nie podlegają zaskarżeniu. Jury może rozstrzygnąć zwykłą większością głosów wszelkie kwestie dotyczące niniejszego Regulaminu, jak i przebiegu Konkursu.

W wypadku przekroczenia limitu czasu Jury ma prawo przerwać produkcję kandydatowi. Wszystkie utwory powinny być śpiewane z pamięci. Pieśni i arie polskie mogą być śpiewane w języku polskim bądź w dowolnym języku wybranym przez kandydata. Kolejność przesłuchań w całym Konkursie zostanie ustalona przed rozpoczęciem Konkursu drogą publicznego losowania. Wylosowana kolejność obowiązuje we wszystkich etapach Konkursu.

Przebieg wszystkich etapów Konkursu będzie rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii i / lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników Konkursu. Nagrany materiał muzyczny jest własnością Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, który dysponuje wszelkimi prawami do niego, włączając obrót zagraniczny.

Nagrody Konkursu
Grand Prix im. Marii Fołtyn – 15.000 euro

Kategoria głosów kobiecych:
Pierwsza nagroda – 10.000 euro
Druga nagroda – 8.000 euro
Trzecia nagroda – 6000 euro

Kategoria głosów męskich:
Pierwsza nagroda – 10.000 euro
Druga nagroda – 8.000 euro
Trzecia nagroda – 6.000 euro

Jury zastrzega sobie prawo do dokonania innego niż podany wyżej rozdziału nagród.

Nagrody specjalne:

 • Nagroda Dyrekcji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – uczestnictwo w przedstawieniu operowym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej poprzedzone niezbędnym okresem prób.
 • Nagroda Specjalna im. Marceliny Sembrich-Kochańskiej z okazji 75-lecia jej śmierci
 • Nagroda im. Józefiny Reszke dla najlepszego sopranu lub mezzosopranu
 • Nagroda Zamku Królewskiego w Warszawie dla najmłodszego wykonawcy (III etap)
 • Nagroda im. Jana Reszke dla najlepszego tenora
 • Nagroda im. Edwarda Reszke dla najlepszego barytona lub basa
 • Ponadto przewiduje się inne nagrody pozaregulaminowe (pieniężne i rzeczowe) ufundowane przez instytucje oraz osoby prywatne. Lista tych nagród podana będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 • Wysokość nagród przeliczona będzie na walutę polską według kursu NBP obowiązującego w dniu wypłaty. Od nagród potrącony będzie podatek zgodny ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu 28 maja 2010 r.

Konkurs odbędzie się w Salach Redutowych (I etap)
oraz w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (II etap z fortepianem i III etap z orkiestrą).

19 – 28 maja 2010, Warszawa

Dodaj komentarz