Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

Od 21 do 26 września 2008 roku w Gliwicach, Katowicach, Opolu i Krakowie potrwa Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska: Polscy i niemieccy dziennikarze wobec wyzwań wielokulturowej Europy. Rola mediów w jednoczącej się Europie i międzykulturowym dialogu.

IV edycja Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej to sześciodniowe warsztaty i seminaria skierowane do studentek i studentów dziennikarstwa oraz kierunków pokrewnych, a także wszystkich tych, których interesuje magia świata mediów oraz rola polsko-niemieckiej współpracy na rzecz przy-szłości wielokulturowej Europy.

Spotkanie młodych ludzi z Polski i Niemiec fascynujących się dziennikarskim rzemiosłem i przesłaniem zawodu dziennikarza będzie okazją do niecodziennego spojrzenia na świat mediów od kuchni. IV edycja Akademii zostanie wzbogacona o większą ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez polskich i niemieckich ekspertów – warsztatów sztuki dziennikarskiej, podczas których uczestniczki i uczestnicy samodzielnie przygotowywać będą krótkie felietony, artykuły oraz reportaże radiowe i prasowe wykorzystując zdobytą wiedzę oraz dziennikarskie umiejętności.

Jako referentów Akademii zaproszeni zostaną wybitni dziennikarze zajmujący się europejską tematy-ką zarówno w polskich, niemieckich i europejskich mediach, m.in. Magazynie europejskim Cafeba-bel.com, Deutsche Welle, Magazynie polsko-niemieckim DIALOG; Gazecie Wyborczej; Polskim Ra-dio, radiomultikulti; TVN i TVN 24, die Welt.

W ramach Akademii Dziennikarskiej część programu realizowana będzie w redakcjach gazet, studiach radiowych i telewizyjnych żywo obecnych na medialnej mapie Górnego Śląska i Małopolski. Planuje-my wizyty m.in. w TVN i TVN24, Telewizji Satelitarnej TVS, Gazecie Wyborczej, TVP Opole oraz re-dakcjach radiowych.

Akademia podzielona będzie na dwie części:

-    pierwsza – Dziennikarskie ABC – odbędzie się głównie w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie uczestniczki i uczestnicy Akademii wezmą udział w cyklu wykładów i warsztatów poświęconych tajnikom pracy dziennikarza, kreowaniu prze-kazu medialnego dotyczącego tematyki europejskiej oraz roli mediów w jednoczącej się Europie i międzykulturowym dialogu. Uczestniczki i uczestnicy Akademii spotkają się mię-dzy innymi z przedstawicielami mediów i korespondentami zagranicznymi,
-    druga część – Dziennikarstwo w praktyce – to praktyczna część Akademii, podczas której uczestniczki i uczestnicy odwiedzą największe redakcje na Górnym Śląsku oraz w Krakowie.

Udziału w Akademii mogą wziąć osoby w wieku 19-26 lat z Polski i z Niemiec.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Organizator pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz częściowo koszty dojazdu uczestniczek i uczestników. Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby zain-teresowane uczestnictwem w Akademii proszone są o napisanie krótkiego reportażu lub artykułu w języku polskim lub niemieckim nt.: Polskie i niemieckie media w dialogu międzykulturowym – ideał, rzeczywistość, perspektywy (do 8000 znaków) i nadesłanie pracy wraz z życiorysem drogą mailową bądź pocztą w terminie do 18 sierpnia 2008 roku.

Wyniki prac jury składającego się z przedstawicielek Centrum Europejskiego Domu Współpracy Pol-sko-Niemieckiej zostaną ogłoszone w terminie do 25 sierpnia br. Do udziału w Akademii Dziennikar-skiej zostanie zaproszonych 10 osób z Polski i 10 osób z Niemiec.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Akademii już wkrótce zostaną zamieszczone na stronie www.haus.pl

Dodaj komentarz