• 2008-07-30

Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza 5 grudnia wszystkich zainteresowanych do udziału w jednodniowej konferencji naukowej, podczas której podjęte zostaną rozważania nad specyfiką plastyki cmentarnej od końca XVIII wieku.

Celem sesji będzie prezentacja i konfrontacja aktualnie prowadzonych badań, wymiana poglądów, myśli i doświadczeń. Ponadto stworzenie platformy do debaty nad artystycznym wymiarem funkcjonowania sztuki cmentarzy oraz wypracowanie pola do wymiany informacji o metodach i perspektywach badawczych, z uwzględnieniem teorii stosowanych w ramach historii sztuki (semiotyki, społecznej historii sztuki uwzględniającej kontekst otoczenia, psychologii sztuki). Pozwalają one uchwycić m.in. relację pomiędzy wymiarem artystycznym i symbolicznym, tradycją a upodobaniami fundatorów kształtowanymi przez kulturę popularną i emocjonalne nastawienie o pozaestetycznych uwarunkowaniach. Wobec intensyfikacji badań nad sztuką cmentarzy podjęcie tej tematyki wydaje się szczególnie cenne. Ważna wydaje się, w kontekście przemian formalnych, możliwość skonfrontowania wyników badań dotyczących cmentarzy różnych wyznań i obrządków.

Organizatorzy oczekują na zgłoszenia będące:

- monograficznym ujęciem poszczególnych zespołów obiektów lub oeuvre poszczególnych artystów i rzemieślników,

- refleksją metodologiczną,

- ujęciem problematyki inwentaryzacji cmentarzy,

- refleksją nad problemami konserwatorskimi.

Dodaj komentarz